Home

Witwassen Strafwetboek

de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: wet WG/FT); de verschillende koninklijke uitvoeringsbesluiten; de toepassingsverordeningen. Repressief: artikel 505 van het strafwetboek De regeling m.b.t. witwassen zal vooral als gevolg van enkele wijzigingen van boek I van het Strafwetboek die in het voorontwerp en het wetsvoorstel worden geregeld, strenger worden op het niveau van de bestraffing. De verstrenging vloeit o.a. voort uit de invoering van een nieuwe geldstraf op basis van het verwachte of uit het misdrijf behaalde voordeel, bovenop de verbeurdverklaring. Daarnaast wordt het onderscheid tussen mededader of medeplichtige afgeschaft en kan de deelnemer.

Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van

De in de artikelen 2, 2bis en 2ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme beoogde instellingen en personen kunnen zich op het vorige lid beroepen voor zover zij zich, ten aanzien van de beoogde feiten, hebben geconformeerd aan de voorziene verplichting van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 die de wijze van informatieverstrekking aan de Cel voor financiële. De manipulatie van dit per definitie illegaal verkregen vermogensvoordeel, is dan wat afzonderlijk strafbaar wordt gesteld als 'witwassen'. Vanuit technisch oogpunt kent ons Belgisch strafrecht niet 1 maar wel 3 witwasmisdrijven, die omschreven worden in artikel 505, eerste lid, 2° - 4° Strafwetboek. In feite komt het erop neer dat zowat elke handeling die met een illegaal verkregen vermogensvoordeel wordt gesteld strafbaar wordt gesteld, wanneer deze met het vereiste. Hij die personen verbergt of doet verbergen van wie hij weet dat zij vervolgd worden of veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven bedoeld in Boek II, Titel I, Hoofdstuk II van het Strafwetboek en in de artikelen 17 en 18 van de wet van 27 mei 1870 houdende het Militair Strafwetboek, of die hun te hulp komt om hen in de mogelijkheid te stellen zich aan het gerecht te onttrekken, wordt gestraft met de op dat misdrijf gestelde straf, zonder dat evenwel de uitgesproken straf vijftien jaar. Naast de Antiwitwaswet is artikel 505 van het Strafwetboek het voornaamste strijdmiddel. Deze bepaling stelt het witwassen van geld strafbaar met gevangenisstraffen of geldboetes. De hoeveelheid witgewassen gelden mag niet onderschat worden. Het Internationaal Monetair Fonds schat dat de witgewassen gelden en de gelden voor financiering van terrorisme tussen de 400 en duizend miljard euro, dit is 2,5 à 5% van het wereldwijde BBP De reglementering op repressief of strafrechtelijk gebied is terug te vinden in de witwasreglementering, zoals opgenomen in het Strafwetboek. Het preventieve luik van de witwasreglementering is terug te vinden in de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

2.2.4 Wat met witwassen?..... 20 2.3 De verbeurdverklaring: verplicht of facultatief?.. 21 2.3.1 Verplichte verbeurdverklaring het artikel uit het Strafwetboek dat in dat hoofdstuk besproken wordt. Om niet te overdrijven is de tekst beperkt tot het soort zaken dat op grond van die specifieke confiscatiemaatregel verbeurdverklaard kunnen worden. Dit is handig voor de lezer die iets. Witwassen van gelden betreft het bezitten, verhandelen, overdragen of betalen van gelden waarvan de oorsprong illegaal is. Het witwasmisdrijf veronderstelt steeds ter er een basismisdrijf vaan de grondslag ligt. De bewijsvoering is bijzonder. Daar waar in andere zaken de bewijslast van het misdrijf bij het Parket ligt, is dit in witwasmisdrijven anders. De constante rechtspraak in dat verband.

Naar een moderner eenvoudiger regeling voor witwassen in

 1. Strafwetboek of uit welke bijzondere strafwet ook kan ten grondslag liggen aan het latere «witwassen». 6. Door AFscHRIFT en RoMBOUTS werd inmiddels wei de stelling uiteengezet dat de vermogensvoordelen voort­ vloeiend uit fiscale wetsontduiking veelal geen aanleiding zouden kunnen geven tot witwassen, 17 doch dit standpun
 2. Repressief aspect: artikel 505 van het Strafwetboek. Het artikel handelt over drie gedragingen die kunnen wijzen op het strafbare feit van het witwassen van geld: verruimde heling: kopen, ruilen, ontvangen, bezitten, bewaren of beheren van vermogensvoordelen die uit een misdrijf zijn verkregen
 3. Schunnige moppen en nachtlawaai: dit verdwijnt uit het strafwetboek. De tijd waarin het not done was om in het openbaar te praten over seks, is al lang voorbij. Nochtans kon je daar volgens het huidige Strafwetboek wel voor gestraft worden - al gebeurde dat in de praktijk niet meer. De openbare zedenschennis zoals die nu in het wetboek staat.
 4. ele handeling afzonderlijk beschrijven, waardoor wetshandhavingsinstanties en de rechtbank de straf correct kunnen toepassen op de schuldige of de onschuldigen kunnen rechtvaardigen
 5. ning van het strafwetboek. Na de goedkeuring door de commissie werden de al dan niet geamendeerde teksten voorzien van uitgebreide rapporten door J.J. Haus. In 1869, na de inwerkingtreding van het strafwetboek, verscheen Principes génér­ aux du droit pénal belge2. Het werk bevatte de eerste en meteen ook de belang
 6. g en de Verbeurdverklaring (COIV) 1. Risico op strafrechtelijke vervolging voor witwassen a) Misdrijf witwassen (art. 505 Strafwetboek) Witwassen is het uitvoeren van een opeenvolging van transacties met de.
 7. g van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) stark eingeschränkt. Seit 1.1.14 dürfen Waren und Dienstleistungen nicht bar bezahlt werden, wenn deren Wert 3.000 Euro übersteigt.

Jurisquare NV - Ernestinelaan 4 - 1050 Brussels - Belgium - Tel. +32 2 5030172 - contact - privacy - sales conditions No part of this site may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher concerned Het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 2°, Strafwetboek betreft vormen van witwassen door enige vorm van inontvangstneming gepleegd door anderen dan de dader of mededader, respectievelijk de medeplichtige aan het misdrijf waaruit de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek voortkomen, dit betekent crimi- nele voordelen of het daarmee overeenstemmend bedrag bedoeld in artikel 43bis. Begrip witwassen 3 varianten van het witwasmisdrijf (artikel 505 Sw.) 1. het kopen, ruilen, om niet ontvangen, bezitten, bewaren of beheren van illegale vermogensvoordelen indien men op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen de illegale oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen 2. het omzetten of weer overdragen van illegale vermogensvoordelen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een.

Artikel 505 van het Strafwetboek nbb

Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het. Preventief stelsel : stelsel ingevoerd om de repressieve aanpak van witwassen (artikel 505 van het Strafwetboek) aan te vullen met een reeks administratieve maatregelen tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering [... 11.3.1. Artikel 489 strafwetboek 115 11.3.2. Artikel 489bis strafwetboek 116 11.3.3. Artikel 489ter strafwetboek 118 11.4. Implicaties voor de verjaring? 119 III. Verjaring bij bedrieglijk onvermogen (art. 490bis Sw.) 119 VERJARING VAN DE STRAFVORDERING BIJ MISBRUIK VAN VERTROUWEN, OPLICHTING, HELING EN WITWASSEN 123 Bart Sprie Dit omvat de meest uiteenlopende strafbare feiten, zoals mishandeling, diefstal, moord, witwassen en mensenhandel. In feite is het dus de verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht Misdrijven. Misdrijven zijn ernstiger strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord

Witwassen: de silent killer van het ondernemingsstrafrech

Geert Delrue is a Detective Commissioner at the Belgian Federal Police, Economic and Financial Crime Devision. During his career, he published many manuals for the use of the local and federal police forces in Belgium. Publisher: getcited.org. Publication Date: Jan 1, 2009. Research Interests Volgende teksten komen aan bod: Gerechtelijk Wetboek Strafwetboek Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Gem. Decreet OCMW-decreet Wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992 (WIB) Wetboek BTW: Wetboek van 3 juli 1969 van de belasting over de toegevoegde waarde Witwaswet: Gecoördineerde wet van 11 januari 1993 tit voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Loi - We

Volgende teksten komen aan bod: Gerechtelijk Wetboek Strafwetboek Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Gem. Decreet OCMW-decreet Wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992 (WIB) Wetboek BTW: Wetboek van 3 juli 1969 van de belasting over de toegevoegde waarde Witwaswet: Gecoördineerde wet van 11 januari 1993 tit voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van. Begrip witwassen • Artikel 505 Sw. (repressief) en artikel 5, § 1 Wet (preventief) - de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit dit geld of deze activa voorkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden; - het verhelen of verhullen van de aard oorsprong, vindplaats, vervreemding verplaatsing of eigendom van geld of. Instelling van een bijzondere commissie (SOKO) die bestaat uit leden van de douaneadministratie (drie financieel-straftrechtelijke instanties, afdeling externe controle en bedrijfscontroles van het hoofddouanekantoor van Wenen) wegens fraude met uitvoerrestituties, van de belastingadministratie wegens BTW-fraude (bestrijding van belastingfraude, audit van grote ondernemingen) en van de uitvoerende macht (autoriteiten van de gerechtelijke politie van Neder-Oostenrijk) wegens bedrog/fraude in.

Nieuwe Antiwitwaswet: wat verandert er voor U als

Translations in context of penal code in English-Dutch from Reverso Context: turkish penal cod De regeling m.b.t. witwassen zal vooral als gevolg van enkele wijzigingen van boek I van het Strafwetboek die in het voorontwerp en het wetsvoorstel worden geregeld, strenger worden op het niveau van de bestraffing. De verstrenging vloeit o.a. voort uit de invoering van een nieuwe geldstraf op basis van het verwachte of uit het misdrijf behaalde voordeel, bovenop de verbeurdverklaring. Witwassen is een vorm van heling Aangemaakt op. 9-9-2017 Auteur. Redactieteam-elfri.be. Aangepast op. 28-6-2020 Heeft u een vraag of juridisch probleem : klik hier en we trachten u te helpen... Samenvatting. Uittreksel uit het strafwetboek: Art. 505 Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderdduizend [euro] of met een van die. Witwassen is het uitvoeren van transacties teneinde de illegale oorsprong van geldsommen te maskeren. Het doel van witwassen is om illegaal verkregen vermogen te kunnen besteden of investeren zonder dat de illegale oorsprong bewezen kan worden. Zodoende kan voorkomen worden dat het geld door justitie of belastingdienst in beslag wordt genomen en kan men eveneens voorkomen dat justitie via het.

Krachtens artikel 505, derde lid (oud) Strafwetboek, wordt het voorwerp van het misdrijf witwassen verbeurdverklaard, zelfs als het geen eigendom van de veroordeelde is, zonder dat die verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, schaadt. Die bepaling vereist niet dat de aldus verbeurd te verklaren goederen tot het. In België is het preventieve luik van de antiwitwasreglementering vervat in de antiwitwaswet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en is het strafrechtelijke luik opgenomen in het Strafwetboek Inhoud De preventieve witwaswetgeving legt aan verschillende beroepsbeoefenaars een brede waaier dwingende verplichtingen op. Tijdens het eerste deel van het online seminarie (de e-learning) bespreekt mr. Lambrechts volgende topics: Wat is witwassen nu precies? Strafwetboek: Art. 505 Wet van 18 september 2017 Belang van aandacht voor witwassen. Wet van 18 september 2017 - preventief O Het witwassen van geld verdiend met gewone fiscale fraude niet meer strafrechtelijk vervolgbaar. 6/09/2007 - De Wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake de heling en inbeslagneming verscheen op 22 augustus 2007 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet wijzigt artikel 505 van het Strafwetboek dat witwassen strafbaar stelt. Een van de belangrijke innovaties is het wettelijk. Witwassen is ook een strafbaar misdrijf. Dit wil zeggen dat illegale zaken worden omgezet om de illegale herkomst ervan te verbergen. Straffen De straf voor heling en witwassen is een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en een geldboete van 26 euro tot 100 000 euro*. Poging De poging tot het aankopen van goederen waarvan u weet dat deze gestolen zijn of witgewassen, wordt gestraft.

08/06/1867 Strafwetboek Strafwetboek van 8 juni 1867 Afdeling IV Heling en andere verrichtingen met betrekking tot zaken die uit een misdrijf voortkomen Wetshistoriek. Opschrift vervangen bij art. 4 W. 17 juli 1990 (B.S., 15 augustus 1990). Artikel 505 [Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderdduizend [euro] of met een van die. Een strafwetboek dat voldoet aan het rechtvaardigheidsgevoel. op 18 maart 2019 16:44 • Persbericht. Het CD&V-wetsvoorstel Terwingen -Becq houdende het nieuwe Wetboek van Strafrecht werd vorige week neergelegd in het Parlement. Een volledige behandeling in de commissie Justitie van zo'n omvangrijke en diepgaande hervorming is binnen het. Nieuw Strafwetboek: hoorzitting Comm. Just, 22 September 2020. Algemene bedenkingen bij bespreking voorstel Boek 2 NSw •Frank VERBRUGGEN • KU Leuven • Instituut voor Strafrecht • Professor (Europees en Belgisch) Strafrecht en Strafrechtelijk Sanctierecht • Géén Bijzonder Strafrecht (= B. Spriet) • Advocaat •Als extern deskundige geraadpleegd door de afdeling Wetgeving van de. Cyberlokking is volgens artikel 433bis/1 Strafwetboek strafbaar indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. De dader moet meerderjarig zijn; Het slachtoffer moet minderjarig zijn (jonger dan 18 jaar) Er moet gebruik gemaakt worden van informatie- en communicatietechnologieën; De dader communiceert met het slachtoffer om het plegen van een misdaad of wanbedrijf jegens het slachtoffer te.

repressieve benadering van het witwassen van geld (artikel 505 van het Strafwetboek) aan. De wet AML/CFT is sinds 12 januari 2004 rechtstreeks van toepassing op de niet-exclusieve verzekeringstussenpersonen die bemiddelen in producten leven. 1 Anti-Money Laundering / Counter Financing Terrorism De AML/CFT reglementerin 6 JUNI 2010. - Sociaal Strafwetboek Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen. De respectievelijk in bijlagen 1 tot 7 gevoegde teksten zijn de Duitse vertaling : - van de artikelen 16 tot 18 van de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten.

Meldingsplicht. De wet van 18 september 2017tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten zet de Richtlijn (EU) 2015/849 van 20 mei 2015 om in Belgisch recht. Deze wet voorziet in een reeks preventieve maatregelen (zie Pacioli 2018,nr 457), en voert in hoofde van. Daarnaast werd het begrip 'ernstige fiscale fraude' ook geïntroduceerd in het strafwetboek (art. 505 Sw. en 43quater § 1 Sw. - zgn. kaalplukwet van 19 december 2002), het Wetboek . van Vennootschappen (o.m. art. 265 en 530) en de preventieve witwaswet (art. 5 § 3 en art. 28 wet van 11 januari 1993) (wet van 15 juli 2013). In die wetteksten vervangt het nieuwe begrip de notie ernstige. Grooming is volgens artikel 377quater Strafwetboek strafbaar indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: De dader moet meerderjarig zijn; Het slachtoffer moet jonger dan 16 jaar zijn. Er moet gebruik gemaakt worden van informatie- en communicatietechnologie (telefoon, sms, e-mail, chatgesprekken, internet etc. De manipulatie van dit per definitie illegaal verkregen vermogensvoordeel, is dan wat afzonderlijk strafbaar wordt gesteld als 'witwassen'. Vanuit technisch oogpunt kent ons Belgisch strafrecht niet 1 maar wel 3 witwasmisdrijven, die omschreven worden in artikel 505, eerste lid, 2° - 4° Strafwetboek. In feite komt het erop neer dat.

Het witwasmisdrijf en de gewone fiscale fraude - Gevaco

Book Witwassen en financiering van terrorisme - 3d revised - 2014 - edition (650 pages) Book Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - 2d revised - 2014 - (650 pages) Based on my 35 years of experience at the fraud squad near the Belgian Federal Criminal Police I wrote some other books on financial and economic fraud. These books are written in English, Dutch and French. Het nieuwe strafwetboek en het nieuwe wetboek strafvordering in de steigers | Hof van Assisen, quo vadis? (incl. koffiepauze) Mr. Kris Luyckx (advocaat-vennoot Desdalex) Onder impuls van Minister Geens wordt het gehele strafwetboek en het wetboek van strafvordering momenteel herschreven. De bedoeling is om tot twee coherente en leesbare wetboeken te komen, die aangepast zijn de huidige. Witwassen en financiering van terrorisme 3e druk is een boek van Geert Delrue uitgegeven bij Maklu. ISBN 9789046606605. Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen witwassen van geld en art.57 van de wet van 22.04.1999 [Nota: een deel van de hieronder vermelde informatie is een uittreksels van een artikel verschenen in Pacioli nr 64 van 15.11.99 pag. 4 en vlg.]. Momenteel moet eveneens worden verwezen naar de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld die, van haar kant, enkele.

Anti witwaswetgeving voor accountants

Op 16 mei 1987 werd te Leuven een studiedag gehouden over een voorontwerp van nieuw strafwetboek. De inleider hield een betoog over de zgn. malaise van de strafrechtsbedeling: Er wordt alom en op velerlei wijzen verkondigd dat het strafrecht zich in een crisis bevindt. Er is professionele geslotenheid en monopolisering door juristen of penalisten. Toegepast op het strafrecht. P. WAETERINCKX, Naar een moderner eenvoudiger regeling voor witwassen in een nieuw strafwetboek? Waeterinckx.law nieuwsbericht, 22 oktober 2019; P. WAETERINCKX, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon - Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. 'op de schop' omwille van de afschaffing van de decumulregel onder oud artikel 5, lid 2 Sw.

 1. g van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, hierna de Wet WG/FT genoemd)1. Deze gedragscode (verkort de AML-code genoemd) is uitsluitend gewijd aan het preventieve luik zoals dit voortvloeit uit de regelgeving. De verschillende.
 2. aliteit, Intersentia Uitgevers, Antwerpen-Groningen, 1997, pp. 257-290
 3. der achterpoortjes in nieuw strafwetboek. Het nieuwe strafwetboek van Justitie
 4. Artikel 505, 2º van het Strafwetboek definieert het witwassen ten opzichte van sommige verrichtingen (in beheer of bezit nemen, ontvangen) betreffende dezelfde vermogensvoordelen verkregen uit ongeacht welk misdrijf. Het wetsontwerp wil een bepaalde categorie strafrechtelijke misdrijven weghalen uit de basismisdrijven die tot witwassen kunnen leiden. Het voorziet met andere woorden in een.
 5. Wil u meer weten over het voorontwerp van het nieuwe Strafwetboek? Schrijf u nu in op de studiedag van 3 mei: Naar een nieuw strafwetboek! Op 3 mei 2019 organiseert die Keure een tweetalige studiedag over dit onderwerp. Patrick Waeterinckx zal er onder meer een kritische analyse maken van de voorgestelde wetswijzigingen wat betreft witwassen en geldstraffen. Meer info en inschrijvingen via.

Fraude, witwas, valsheden, corruptie - Gevaco Advocaten

Jurisquare SA - Avenue Ernestine 4 - 1050 Bruxelles - Belgique - Tel. +32 2 5030172 - contact - privacy - conditions générales de vente Aucun extrait de ce site ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préable écrite de l'éditeur concerné (*3) Strafwetboek van 8 juni 1867, BS 9 juni 1867 (hierna aangeduid als Sw.). (*4) MvT bij het wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beper-king van het gebruik van contanten, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2566/001, 25 1 Het witwassen van illegale vermogensvoordelen uit misdrijven via het ereloon van de accountants en belastingconsulenten Jan Van Droogbroeck Juridische Dienst IAB Deze bijdrage onderzoekt in welke mate een accountant of belastingconsulent strafrechtelijke vervolging riskeert als witwasser (art. 505, eerste lid, 2 Strafwetboek) wanneer een cliënt zijn ereloon heeft betaald met geld dat hij. Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd). Het materieel strafrecht omvat het Strafwetboek van 5 oktober 1867, de complementaire wetten alsook allerlei.

Dirk Dewandeleer (° 24 februari 1964) richtte begin 2020, samen met Benjamin Gillard, het Leuvense nichekantoor Dewandeleer & Gillard Advocaten (DG Advocaten) op. Voordien was hij lid van het advocatenkantoor Eubelius (2000 tot 2014) waar hij vennoot werd in 2005, en was hij in 2014 oprichtend vennoot van VDG (Verstraeten, Dewandeleer & Gillard) Advocaten t Art. 181 Sr - Artikel 181 Wetboek van Strafrecht - Artikel 181 De dwang en de wederspannigheid in de artikelen 179 en 180 omschreven worden gestraft:1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het misdrijf of de daarmede gepaard gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel ten gevolge hebben;2°. met gevangenisstraf van ten hoogste zeven.

Strafwetboek, bedoeld in artikel 5, § 1, 23° tot en met 28° van de Wet..... 7 3.1.1. Melding door de Anti-Money Laundering Compliance Officer of AMLCO..... 8 3.1.2. Melding door een bestuurder, personeelslid, agent of distributeur van de onderworpen entiteit.. 8 3.2. In de onderworpen entiteiten bedoeld in artikelen 5, §1, 23° tot en met 28° van de Wet zijnde: de cijferberoepen. Ze voert strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de behandeling van aangelegenheden eigen aan de reglementering van de financiële markten en diensten. Tot slot staat ze in voor het beheer en de coördinatie van de financiële relaties op bilateraal, Europees en internationaal met betrekking tot economische politiek, handel. De commissie die al drie jaar bezig is met de hervorming van het strafwetboek heeft met de laatste rechte lijn in zicht de handdoek gegooid. Reden: ze heke.. Bondsreglement - KBVB - Koninklijke Belgische voetbalbon Wat artikel 2 van het protocol betreft, is het witwassen van geld sinds 1978 strafbaar gesteld in het Italiaanse strafwetboek (artikelen 648 bis en 648 ter van het strafwetboek). eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. En ce qui concerne l'article 2 du protocole, le Code pénal italien punit, depuis 1978, le délit de blanchiment d'argent (articles 648-bis et 648-ter du Code pénal). eur-lex.

Witwassen Na De Wet Van 7 April 1995 Kan Het Nog Witter

Corruptie, witwassen van geld en financiering van

Tenders Electronic Daily (TED) − the European public procurement journal. 99554-2020 - Belgium-Brussels: Parcel transport service RSS feed . Mooi meegenomen! Dutch-German translations based on recent articles from the Dutch speaking news. All translations are part of our online dictionary as well. NEW: We have opened an account on Quizlet that will help you to learn the vocabulary presented here

Schunnige moppen en liederen niet meer strafbaar

18 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-10-2017 en tekstbijwerking tot 05-08-2020) Zie wijziging(en) Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE.BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE.FINANCIE Verjaringstermijn misdrijven. Bij strafbare feiten wordt een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten dan overtredingen. Voorbeelden van misdrijven zijn moord, doodslag en verkrachting, diefstal, mishandeling en oplichting. Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar Artikel 505 van het Strafwetboek stelt immers witwassen strafbaar. Zeer eenvoudig gezegd, zijn diegenen strafbaar die vermogens van criminele oorsprong (waaronder vermogens verkregen uit fiscale fraude) terug in de reguliere economie willen brengen, wel wetende dat hun vermogen een onrechtmatige herkomst heeft. Indien de aangever zich zou beperken om een regularisatie te doen voor de fiscale. Er is sprake van valsheid in geschrifte als iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Ook het gebruiken van het valse geschrift kan strafbaar zijn, net als het laten opnemen van valse gegevens in een geschrift 1 Het witwassen van illegale vermogensvoordelen uit misdrijven via het ereloon van de accountants en belastingconsulenten Jan Van Droogbroeck Juridische Dienst IAB Deze bijdrage onderzoekt in welke mate een accountant of belastingconsulent strafrechtelijke vervolging riskeert als witwasser (art. 505, eerste lid, 2 Strafwetboek) wanneer een cliënt zijn ereloon heeft betaald met geld dat hij.

Een voorbeeld van een strafzaak

 1. istratieve benadering eerder dan aan de politionele benadering. 1.1. Preventieve bepalingen De Belgische wet van 11 januari 1993 tot voorko
 2. Wetboek van Strafrecht Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboe
 3. g gepleegd door anderen dan de dader of mededader, respectievelijk de medeplichtige aan het misdrijf waaruit de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek voortkomen. Ze kunnen uit hun aard slechts gepleegd worden door anderen dan de laatst vernoemden. Artikel 505.
 4. g van het Strafwetboek is een werk van lange adem. Daarom herschrijven we op korte termijn het hoofdstuk seksuele misdrijven zodat dit nu al kan ingepast worden in het huidig Strafwetboek. Dit zijn we aan alle slachtoffers verplicht. 5. Strijd tegen terrorisme. De aanslagen van 22 maart 2016 hebben voor een kentering gezorgd in ons veiligheidsbeleid. Sindsdien werken diensten samen.

Dienstleistungen erbringen in Belgien Dienstleistungen

 1. 1. De Surinaamse strafwet is toepasselijk op de Surinamer, die zich buiten Suriname schuldig maakt aan: 1°. een van de misdrijven omschreven in de Titels I en II van het Tweede Boek, en in de artikele
 2. g van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 3. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen. De derde editie behandelt onder meer: recente wijzigingen aan de anti-witwaswet; aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (fiscale fraude, al dan niet georganiseerd); een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van.
 4. omkoping, fraude, witwassen of elk ander misdrijf dat door zijn aard de beroepsmo- van het Strafwetboek kan worden vervolgd, zowel voor een rechtspersoon als voor een natuurlijke persoon, niet aftrekbaar is van de belastbare basis Ambtshalve wordt tevens een aparte bijdrage van 309 % van de waarde van het element aan de rechtspersoonlijke belastingbetaler opgelegd7 6 Corruptie is één van.
 5. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen. De derde editie behandelt onder meer: recente wijzigingen aan de anti-witwaswet; aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (''fiscale fraude, al dan niet georganiseerd''); een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van.
 6. 7° witwassen, zoals omschreven in het Strafwetboek, met uitzondering van de dossiers die gepaard gaan met fiscale fraude; 8° de misdrijven, omschreven in het Wetboek van economisch recht, met uitzonderin
 7. lid, 2°, van het Strafwetboek te wijzigen zodat geen enkele twijfel meer kan rijzen rond het feit dat het witwassen in ons land, van in het buitenland uit een misdrijf verkregen geld, wel degelijk strafbaar is in België. Tevens stelt hij voor geen onderscheid meer te maken tussen de drie, in artikel 505, eerste lid, 2°

Cass., 17/12/201

WITWASSEN BESTRIJDEN Repressief luik Preventief luik Art 505 Strafwetboek Wet 11 januari 1993. ANTIWITWASWETGEVING FAG : Financi ële Actiegroep (Mondiaal) Richtlijn (EU) Wet (BE) REGLEMENT -NORM (Instituten) TOELICHTINGSNOTA -OMZENDBRIEF (Instituten) HANDLEIDING INTERNE PROCEDURE (Beroepsbeoefenaars) PREVENTIE = KYC KNOW YOUR CUSTOMER WIE IS MIJN CLIENT EN KLOPT DIT WEL ? identificatie. WITWASSEN BESTRIJDEN Repressief luik Preventief luik Art 505 Strafwetboek Wet 11 januari 1993 & AANSPRAKELIJKHEID VOORKOMEN. PREVENTIEVE ANTIWITWASWETGEVING FAG : Financiële Actiegroep -40 aanbevelingen(Mondiaal) Richtlijn (EU) Wet 11.01.1993(BE) REGLEMENT-NORM (Instituten) TOELICHTINGSNOTA-OMZENDBRIEF (Instituten) HANDLEIDING INTERNE PROCEDURE (Beroepsbeoefenaars) WIE MOET AWW. Misbruik van vennootschapsgoederen is een voorbeeld van een misdrijf dat valt onder de algemene strafbepalingen. Zo stelt art. 492 bis van het Strafwetboek dat Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van honderd euro tot vijfhonderdduizend euro worden gestraft de bestuurders, in feite of in rechte, van burgerlijke en handelsvennootschappen, alsook van verenigingen.

Anti witwaswetgeving voor accountants - SlideShar

 1. ister en
 2. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen. De derde editie behandelt onder meer: recente wijzigingen aan de anti-witwaswet; aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (fiscale fraude, al dan niet georganiseerd); een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer.
 3. Begin 2015 maakte ze de overstap naar het Landelijk Parket te Rotterdam, waar ze aan het werk ging als senior parketsecretaris met als aandachtsgebieden drugs en witwassen. Sinds november 2016 is zij werkzaam als senior adviseur bij de Centrale Toetsingscommissie. Op 15 maart 2018 promoveerde zij als buitenpromovendus aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
 4. CATALOGUS LARCIER 2013. Lid van Groep De Boeck. ƒ MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Groep De Boeck NV Minimenstraat 39 #SVTTFM t #FMHJĂ' BTW BE 0436 181 87
 5. Strafwetboek), corruptie (de artikelen 66, 246, 247 en 252 van het Strafwetboek), witwassen (de artikelen 66, 505, eerste lid, 3° en 4°, van het Strafwetboek), misbruik van vennootschapsgoederen (de artikelen 66 en 492 bis van het Strafwetboek), oplichting (de artikelen 66 en 496 van het Strafwetboek), mi sdrijven inzake openbare veilingen (artikel 314 van het Strafwetboek) en fi scale.

Tot slot zal ook Artikel 470 Strafwetboek met betrekking tot afpersing in bepaalde gevallen van corruptie in sport toepassing vinden: Met de straffen, bij het artikel 468 bepaald, wordt gestraft alsof hij een diefstal met geweld of bedreiging had gepleegd, bij die met behulp van geweld of bedreiging afperst, hetzij gelden, waarden, roerende voorwerpen, schuldbrieven, biljetten, promessen. de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen via volgend e-mailadres: toezicht.wonen@vlaanderen.be. (opent in uw e-mail applicatie) (enkel in geval van domiciliefraude in de sociale huur). Is er ook sprake van sociale fraude (bv. de sociale verhuurder of bijwoner geniet een uitkering) dan kan deze fraude ook gemeld worden aan het.

De verplichting tot beroepsgeheim, die strafrechtelijk wordt gesanctioneerd op basis van artikel 458 van het Strafwetboek, kent wettelijke uitzonderingen: wanneer de accountant of de belastingconsulent getuigenis onder eed dient af te leggen voor een rechter; wanneer de wet hem verplicht gegevens mee te delen (bijv. in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld); bij de uitoefening. deel inleiding tot de studie van het strafrecht begripsbepaling bepaling van het strafrecht de ordening vh leven ie gemeenschap veronderstelt een aanta 1) Deelname criminele organisatie (strafwetboek art 324bis) 2) Omkoping (strafwetboek art 246) 3) Fraude (art 1 bescherming financiële belangen Gemeenschap 17/02/2002) 4) Witwassen van geld (witwaswet 11/01/1993 art 3) + Uitsluitingsgronden => nu OOK in alle stadia van gunningsprocedur Witwassen van geld als omschreven in de richtlijn dient strafbaar te worden gesteld. Het opleggen van strafrechtelijke sancties is immers van essentieel belang om witwassen van geld doeltreffend te bestrijden. NL 4 NL Er wordt een nieuwe definitie van witwassen van geld voorgesteld zodat ook terrorismefinanciering uitdrukkelijk wordt bestreken. Ook in de titel van de richtlijn wordt verwezen.

Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.De derde editie behandelt onder meer: recente wijzigingen aan de anti-witwaswet; aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (fiscale fraude, al dan niet georganiseerd); een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer. 5° witwassen van geld of financiering van terrorisme6; 6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel7; 7 Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving. Evenwel kan de in het eerste en tweede lid vermelde uitsluiting slechts worden toegepast gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling, of wat het 7° geval betreft, vanaf de datum van de beëindiging van. 5° witwassen van geld of financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

strafwetboek - English translation - Lingue

stgb - Niederländisch-Übersetzung - Linguee Wörterbuc

 • Kitchen faucet with Pull Down Sprayer repair.
 • Kickstarter board games 2021.
 • Zuckerberg Name Herkunft.
 • Praxis Schlüter Dortmund.
 • Kleingeräte stecker c8.
 • Password bits of entropy.
 • Vulkan Vegas Bonus Code ohne Einzahlung 2020.
 • Makulera aktiebrev.
 • Bittrust IRA Reddit.
 • Titanium White Octane buy.
 • Karura CoinGecko.
 • A2AFZ6.
 • Jelly apk download.
 • HyperX alloy fps change switches.
 • Herrenring Silber 925 mit Gravur.
 • A.T.U Ganzjahresreifen.
 • Invictus Advisory Group.
 • Aktieöverlåtelseavtal mall.
 • Chevy multi point inspection cost.
 • Yacht configurator.
 • N26 markets.
 • Vanguard Energy ETF.
 • Ibotta.
 • Trust Ford test drive.
 • Slotty Vegas bonus Code 2020.
 • Reisebank Gold Erfahrung.
 • Freies Gewerbe anmelden Österreich.
 • Münze Shop.
 • Postbank Depot kündigen.
 • Coinhako Singapore office contact number.
 • Matchbook Matches.
 • Opodo Gerichtsurteil.
 • G.I. Urban Dictionary.
 • Wall Light.
 • Bitcoin for beginners Philippines.
 • Reddit Enhancement Suite Opera.
 • Silver Mines Canada.
 • Fear Film.
 • Staatsanleihen Rendite weltweit.
 • Aktien Handelsvolumen.
 • Morgan Stanley internship.